Photo Photo Photo
Home  //  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  //  ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

...

 

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีเปิดกิจกรรม “นิด้ารวมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง” ณ บริเวณชั้น G อาคารนวมินทราธิราช โดยมี “รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์” อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และสาธิตวิธีการคัดแยกขยะ และการทิ้งให้ถูกถัง ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “นิด้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุคประเทศไทย ๔.๐ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ , ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน , ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ , ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ และ ร้อยเอกนพดล สุขวรรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๗

 

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 –2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2560

 

 

 

          เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปร่วมงานและนำเสนอผลงานสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดแล้อม ในโครงการ “รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

 

          โดยมี นายกฤตย์ จันทร์วัฒนรุ่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาภูมิทัศน์ เป็นผู้นำเสนอผลงานและข้อมูลของนิด้า ในการจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ขยายพื้นที่สีเขียวปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “เครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ