Photo Photo Photo
Home  //  บุคลากร  //  กลุ่มงานสารบรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

 

 

กลุ่มงานสารบรรณ

 

 

 
   
 

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ

นายสุชาติ ฤกษ์โอรส (พนง.)

จนท.บริหารงานทั่วไป

ชำนาญการพิเศษ

Tel 02-727-3390

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
 

หน่วยสารบรรณกลาง 

 
   

นางศิราณี ปาณาพงษ์ (พนง.)

จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Tel 02-727-3393

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางรุ่งฤทัย ดวงมณี (ขรก.)

ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Tel 02-727-3392 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
 

 
 

นางอโนทัย จิตต์ชุ่ม  (ลปจ.)

พนักงานธุรการ 

Tel 02-727-3391

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
 

หน่วยบริหารงานทั่วไป

 
 

น.ส. นัยนา มะหะหมัด (พนง.)

จนท.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Tel 02-727-3395

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

น.ส. ศิริรัตน์ บุญกิ่ม (พนง.)

จนท.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Tel 02-727-3391

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
 

หน่วยพิธีการ/ งานเฉพาะกิจ

 
   
 

น.ส. รัตติยา วัฒโน (พนง.)

จนท.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Tel 02-727-3497

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.