Photo Photo Photo
Home  //  คำถามที่พบบ่อย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

 

1. งานจัดการสถานที่และผลประโยชน์สถาบัน

 

 

ถาม: จะขอเช่าพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ: เนื่องจากพื้นที่ที่จะให้ใช้ได้อยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์อาหารนิด้า ชั้น 1 อาคารที่จอดรถ ซึ่งสถาบันไม่คิดค่าใช้จ่ายในการใช้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ห้ามใช้ไฟฟ้า และเครื่องเสียงทุกชนิด โดยให้ทำหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ระบุรายละเอียดการขอใช้สถานที่ ได้แก่ ชื่อผู้ขอ วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่ และผู้ประสานงาน ให้ชัดเจน เพื่อรอการอนุมัติต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2727 3460


 

ถาม: จะขอเช่าพื้นที่เพื่อทำร้านค้า ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ: ให้นำเสนอรูปแบบการประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานที่และผู้ประกอบการค้าในสถาบันจะทำการพิจารณาความเหมาะสมและจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบภายหลัง ซึ่งผู้ประกอบการต้องแนบรายละเอียด ดังนี้

1) ข้อมูล และประวัติผู้ประกอบการ (สังเขป)

2) ประเภท รายการ ราคา และตัวอย่างของสินค้าหรือบริการ

3) รูปแบบร้าน และขนาดพื้นที่ที่ต้องการ

4) ผลตอบแทนที่จะมอบให้สถาบัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2727 3469


 

ถาม: จะจองห้องประชุม อบรม ห้องสัมนา ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ:

1) กรณีเจ้าหน้าที่สถาบัน

ให้ทำการตรวจสอบสถานะห้องว่าง และจองห้องประชุมผ่านระบบ ได้ที่ http://www.ers.nida.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อผู้จอง เรื่อง ห้องที่จอง วัตถุประสงค์ในการจอง จำนวนผู้ใช้ วันที่ เวลา อุปกรณ์เพิ่มเติม และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ทั้งนี้ หากการจองสำเร็จจะปรากฏรายละเอียดการจองนั้นในแถบสีเขียว เพื่อรอการอนุมัติต่อไป จึงขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องภายหลังการจองด้วยทุกครั้ง

กรณีจองห้องซ้อนทับกัน ระบบจะไม่สามารถทำการจองให้ได้ โดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ทำการจองไว้ก่อนหน้าแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3460

2) กรณีบุคคลภายนอก

ให้ทำการตรวจสอบสถานะห้องว่าง ราคา และจองห้องประชุมได้ที่ กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ ชั้น 2 อาคารที่จอดรถ โทร. 0 2727 3460


 

ถาม: จะขอบัตรจอดรถยนต์ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ: บัตรจอดรถยนต์ในสถาบัน ขอสวงนสิทธิ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษา ของสถาบันเท่านั้น โดย 1 คน สามารถขอรับได้ 1 ใบ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

1) กรณีเจ้าหน้าที่ และอาจารย์

ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอบัตร ได้ที่ ระบบ ICS:Files/เอกสารส่วนรวม-งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ/บัตรจอดรถยนต์/บุคลากรสถาบัน โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มดังกล่าว แล้วส่งมาที่อีเมลล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแนบเอกสาร ได้แก่ สำเนาทะเบียนรถ และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหลักฐานอื่นใด ที่แสดงว่าผู้ครอบครองรถ หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเกี่ยวข้องเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ขอบัตร (กรณีชื่อผู้ขอบัตรไม่ตรงกับชื่อผู้ครอบครองรถหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์) ส่งมาที่กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ ชั้น 2 อาคารที่จอดรถ

2) กรณีนักศึกษา

ให้เจ้าหน้าที่คณะ/ศูนย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอบัตร ได้ที่ ระบบ ICS:Files/เอกสารส่วนรวม-งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ/บัตรจอดรถยนต์/นักศึกษาสถาบัน โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มดังกล่าว แล้วส่งมาที่อีเมลล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแนบเอกสาร ได้แก่ สำเนาทะเบียนรถ และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหลักฐานอื่นใด ที่แสดงว่าผู้ครอบครองรถ หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเกี่ยวข้องเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ขอบัตร (กรณีชื่อผู้ขอบัตรไม่ตรงกับชื่อผู้ครอบครองรถหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์) ส่งมาที่กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ ชั้น 2 อาคารที่จอดรถ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2727 3460, 0 2727 3469


 

ถาม: จะขอกันที่จอดรถเฉพาะกิจ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ: ให้ทำบันทึกข้อความถึงหัวหน้ากลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ ระบุรายละเอียด ได้แก่ จำนวน ชื่อเจ้าของ ทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น สี วัน เวลา และสถานที่ ให้ชัดเจนเพื่อรอการอนุมัติต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2727 3460


 

ถาม: จะจองห้องพักนิด้า ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ: ให้ตรวจสอบสถานะห้องว่าง และราคาด้วยตัวเอง ได้ที่ สำนักงานห้องพักนิด้า ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร โทร. 0 2727 3995-6


ถาม: สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันมีที่ไหนบ้าง?

ตอบ

ดูภาพขนาดใหญ่

 

 

2. งานรักษาความปลอดภัย

 

 

 

ถาม: แจ้งของหาย/ติดต่อรับคืน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ: ให้ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ ชั้น 2 อาคารที่จอดรถ โทร. 0 2727 3460 หรือที่กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง ชั้น 1 อาคารที่จอดรถ โทร. 0 2727 3458 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น.


 

ถาม: อุบัติเหตุ/ล๊อกเกียร์ รถยนต์ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ: ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ ชั้น 2 อาคารที่จอดรถ โทร. 0 2727 3460 หรือที่ป้อมยาม โทร. 0 2727 3466-7


 

ถาม: เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน?

ตอบ: ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ ชั้น 2 อาคารที่จอดรถ โทร. 0 2727 3460 หรือที่ป้อมยาม โทร. 0 2727 3466-7  และสามารถติดต่อหน่วยงานอื่นกรณีฉุกเฉิน เช่น 

 

1. ติดต่อ ประสานหน่วยงานช่วยเหลือด้านอัคคีภัย ได้แก่
      - แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199  
      - สถานีดับเพลิงหัวหมาก โทรศัพท์ 02-3140071 
      - สถานีดับเพลิงบางชัน โทรศัพท์ 02-517-2919 
2. ติดต่อ ประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่
      - หน่วยกู้ชีพ “นเรนทร” โทรศัพท์ 1669
      - โรงพยาบาลเวชธานี โทรศัพท์ 02-734-0000
      - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (ห้องฉุกเฉิน) โทรศัพท์ 02-517-0617
      - โรงพยาบาลรามคำแหง โทรศัพท์ 02-743-9999
3. ติดต่อ ประสานสถานีตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจร ได้แก่
     - สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว โทรศัพท์ 02-375-5405
     - สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม โทรศัพท์ 02-517-8515
     - สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก โทรศัพท์ 02-314-0965
4. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยประชาสัมพันธ์ภายนอก ได้แก่
      - วิทยุ จส.100 โทรศัพท์ 02-711-9151-8
      - วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทรศัพท์ 1667
      - สวพ. 97 โทรศัพท์ 02-562-0033-5 และ 1644

 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณรอบสถาบัน เพื่อป้องกันปัญหาจราจร

 

 

 

3.งานยานพาหนะ

 

 

ถาม: ขอรถยนต์ไปราชการภายนอก ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ: สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่สถาบันเท่านั้น โดยให้ทำการตรวจสอบสถานะรถว่าง และจองรถผ่านระบบ ได้ที่ http://www.ers.nida.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อผู้จอง ประเภทรถที่ใช้ วัตถุประสงค์ จำนวนผู้ใช้ วันที่ เวลา และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และให้หน่วยงานออกใบขอใช้รถส่วนกลาง ส่งมาที่ กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ ชั้น 2 อาคารที่จอดรถ

ทั้งนี้ หากการจองสำเร็จจะปรากฏรายละเอียดการจองนั้นในแถบสีเขียว เพื่อรอการอนุมัติต่อไป จึงขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องภายหลังการจองด้วยทุกครั้ง

กรณีจองรถซ้อนทับกัน ระบบจะไม่สามารถทำการจองให้ได้ โดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ทำการจองไว้ก่อนหน้าแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3461