Photo Photo Photo
Home  //  เกี่ยวกับเรา ภาระหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

 

โครงสร้างภายใน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง

 

ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน ดังนี้

 

แบ่งความรับผิดชอบเป็น 3 งานหลัก ได้แก่

 

1. หน่วยสารบรรณกลาง   งานรับ-ส่งหนังสือ งานเสนอหนังสือ งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานเวียนหนังสือ งานทะเบียน/จัดเก็บและรักษาหนังสือสำคัญของสถาบัน งานฐานข้อมูล งานบริการเอกสาร/ข้อมูลส่วนกลางของสถาบัน และงานสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
2. หน่วยบริหารทั่วไป
      2.1 งานบุคคล ได้แก่ วางแผนอัตรากำลัง การขอกรอบกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานพัฒนาระบบบุคคล จัดทำแฟ้มประวัติบุคลากร พร้อมรายงานการลาทุกประเภท ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรเลื่อนระดับเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
        2.2  งานแผนและประกันคุณภาพ ได้แก่ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานระบบควบคุมภายใน และงานบริหารความเสี่ยง
        2.3  งานพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ กิจกรรม KM การจัดสัมมนาของหน่วยงาน และกิจกรรม 5 ส เป็นต้น
 
3. หน่วยพิธีการ/งานเฉพาะกิจ งานพิธีการของสถาบัน ได้แก่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวันสงกรานต์ วันสถาปนาสถาบัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา กฐินพระราชทาน งานอำลาผู้เกษียณอายุราชการ งานปีใหม่ งานมอบโล่ผู้มีอุปการคุณ การเข้าร่วมกิจกรรมสังคมในนามสถาบัน และงานเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

แบ่งความรับผิดชอบเป็น 2 งานหลัก ได้แก่

 

1. หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดังนี้
   1.1  บันทึกและดูแลจัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การนำฝาก-ถอนเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
     1.2  บันทึกทะเบียนบัญชีรับ-จ่าย
     1.3  รายงานฐานะการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
     1.4  จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี
     1.5  งานเร่งรัดติดตามและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
2. หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้
     2.1 วางแผนความต้องการใช้พัสดุแผนงาน/โครงการ
     2.2 มีหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา วัสดุ/ครุภัณฑ์
     2.3 จ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้กลุ่มงานต่าง ๆ
     2.4 มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่าย การลงบัญชี ทะเบียน พัสดุครุภัณฑ์ และจำหน่ายพัสดุ
     2.5 ทำบัญชีทะเบียนซ่อมครุภัณฑ์ทุกประเภทของสถาบัน
     2.6 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ส่วนกลางของสถาบันทุกประเภท
     2.7 จัดทำรายงานพัสดุประจำปี
     2.8 ทำข้อมูลขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง และตรวจรับวัสดุ /ครุภัณฑ์ ในระบบ GFMIS
     2.9 ทำข้อมูลขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ ในระบบ e-GP

 

  
   แบ่งความรับผิดชอบเป็น 4 งานหลัก ได้แก่
 
1.หน่วยผังแม่บท ทำหน้าที่วางแผนพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการทำงาน รวมทั้งการจัดสรรการใช้พื้นที่ภายในสถาบันให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
 
2.หน่วยจัดการสถานที่ ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม/อบรม/สัมมนา/ห้องพัก ดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคล/ทรัพย์สินของสถาบัน ดูแลการจราจรและสถานที่จอดรถยนต์ ควบคุมดูแลการเปิด-ปิดอาคารสถานที่ให้กับหน่วยงานต่างๆ งานรักษาความสะอาด และอำนวยความสะดวกทั่วไป
 
3.หน่วยดูแลผลประโยชน์ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้ประกอบการค้าต่างๆ และผู้เข้าพักภายในสถาบัน
 
4.หน่วยยานพาหนะ ทำหน้าที่ในการให้บริการรับ-ส่งเอกสาร/พัสดุและบุคลากร จัดทำทะเบียนและประวัติรถยนต์การประกันภัย การจัดหาวัสดุและเชื้อเพลิง และการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์                                                                                                                  

 

แบ่งความรับผิดชอบเป็น 2 งานหลัก ได้แก่
 
1.หน่วยโยธา ทำหน้าที่ในการดูแลงานออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง งานปรับปรุงตกแต่ง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
2.หน่วยซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลและซ่อมบำรุง งานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า เครื่องกล ประปา โทรศัพท์ สุขาภิบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการซ่อมแซมครุภัณฑ์
      2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง และการประปา เป็นต้น
           2.2 งานควบคุมดูแลผู้รับจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 

     
 แบ่งความรับผิดชอบเป็น 4 งานหลัก ได้แก่
 
1.หน่วยผลิตสื่อวิดีทัศน์และภาพนิ่ง ทำหน้าที่ด้านการให้บริการสื่อด้านต่างๆ ด้านการเรียนการสอน การประชุม อบรม และสัมมนา เช่น ถ่ายภาพนิ่ง วิดีทัศน์ ฯลฯ
 
2.หน่วยควบคุมระบบภาพและเสียง ทำหน้าที่บริการโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน ห้องประชุม
 
 3.หน่วยซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ตรวจเช็ค บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุม

 

4.หน่วยบริการห้องเรียน ทำหน้าที่ให้บริการจองและจัดห้องเรียน ห้องฝึกอบรม รายเทอม รายวัน                                                                                                     

 

 แบ่งความรับผิดชอบเป็น 2 งานหลัก ได้แก่
 
1. หน่วยบำรุงรักษาและตกแต่ง การเตรียมดินปลูก การปลูกไม้กระถาง การปลูกต้นไม้ลงแปลง การขุดล้อมต้นไม้ การบำรุงดูแลรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ยพรวนดิน โดยจะใส่ปุ๋ยคอกสลับกับ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ การตัดแต่งกิ่งไม้เล็กและไม้ใหญ่ การตัดหญ้า การป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ ภายในสถาบัน การค้ำยันต้นไม้ การขยายพันธุ์ไม้ การล้างทำความสะอาดบ่อน้ำตกต่างๆ การให้บริการจัดตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน สืบราคา สั่งซื้อ จัดเก็บเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน การดูแลตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า เครื่องย่อยกิ่งไม้ –ใบไม้ ระบบน้ำอัตโนมัติ ปั๊มน้ำ เครื่องตัด แต่งพุ่มไม้ จอบขุด เสียมพรวน กรรไกรตัดกิ่ง เครื่องฉีดพ่นยา เป็นต้น

 

 2. หน่วยเพาะชำ ขยายพันธุ์ไม้  อนุบาลพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ สำหรับตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน  และการผลิตปุ๋ยหมัก