Photo Photo Photo
Home  //  ติดต่อเช่าสถานที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

หลักเกณฑ์การใช้สถานที่

 

ประเภท

 

ข้อมูล

 

 

ติดต่อเช่าสถานที่

 

 

 

 ห้องเรียน

 

 รายละเอียด คลิกที่นี่ !!!  นางวรนุช จันทร์จบสิงห์ 02-727-3726

 

 ห้องประชุม

 

 

 รายละเอียด คลิกที่นี่ !!!  นางสาวนัยนา ชนะเจริญกุล 02-727-3460

 

 สวนและลานกิจกรรม

 

 รายละเอียด คลิกที่นี่ !!!  นางสาวนัยนา ชนะเจริญกุล 02-727-3460

 

 ห้องพัก

 

 รายละเอียด คลิกที่นี่ !!!  นางสาวเยาวลักษณ์ กสิวัฒน์ 02-727-3995-6