Photo Photo Photo
Home  //  ภาพกิจกรรม  //  นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

          เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปร่วมงานและนำเสนอผลงานสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดแล้อม ในโครงการ “รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

 

          โดยมี นายกฤตย์ จันทร์วัฒนรุ่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาภูมิทัศน์ เป็นผู้นำเสนอผลงานและข้อมูลของนิด้า ในการจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ขยายพื้นที่สีเขียวปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “เครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ