Photo Photo Photo
Home  //  About Us NIDA HISTORY  //  ภาพกิจกรรม  //  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับ ทายาทศาสตราจารย์ ดร. บุญชนะ  อัตถากร เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ชั้น L อาคาร บุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

                                                          

 

                       

 

 

                                                       

Guests Online

We have 33 guests and no members online