Photo Photo
Home  //  ภาพกิจกรรม  //  อบรมดับเพลิง AFAR

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

กองกลาง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง และกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง ณ ศูนย์ฝึกอบรมและกู้ภัยอาฟเฟอร์ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่

1. รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2557 จำนวน 8 คน

2. รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557 จำนวน 8 คน

3. รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 1- 4 กันยายน 2557 จำนวน 8 คน

 

      

 

       

 

       

 

       

 

       

 

      

 

      
       

Information

 

          อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 6

          118  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
          เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
          โทรศัพท์: 02 727 3391-5
          โทรสาร: 02 375 8798