Articles

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับ ทายาทศาสตราจารย์ ดร. บุญชนะ  อัตถากร เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ชั้น L อาคาร บุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์