Photo Photo Photo
Home  //  About Us Our Responsibilities  //  ภาพกิจกรรม  //  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี “นางอัจชญา สิงคาลวานิช” ผู้อำนวยการกองงานผู้บริหาร กล่าวต้อนรับแนะนำสถาบันและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงาน และได้รับเกียรติจาก "คุณทะนันชัย มีสุข" รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานผังแม่บทฯ และหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง และ "คุณกฤตย์ จันทร์วัฒนรุ่ง" หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาภูมิทัศน์ เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ซึ่งภายหลังการบรรยาย คณะศึกษาดูงาน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในสถาบัน ได้แก่ ห้องราชพฤกษ์ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี สวนน้ำพัฒนธารา ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องออกกำลังกาย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

    

  

  

 

 

Guests Online

We have 10 guests and no members online